សៀវភៅកុំព្យូទ័រ

សៀវភៅកុំព្យូទ័រផ្សេងៗ

១. មូលដ្ឋានគ្រឹះហ្វូតូសប – Basic Photoshop
២.​ ជួសជុលកុំព្យូទ័រ – Computer Repair
៣. របៀបសរសេរកូដក្នុង Batch file – Microsoft Disk Operating System (DOS)
៤. តិចនិចហ្វូតូសប – Technique PhotoShop
៥. មូលដ្ឋានគ្រឹះ Regedit (ជាភាសាអង់គ្លេស)

៦. សៀវភៅ Adobe Photoshop CS3(Free by KHEMARAK)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s