គំរូប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្ត


គំរូប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្ត តាំងបង្ហាញក្នុងពិព័រណ៍អាណានិគមនអន្តរជាតិ ឆ្នាំ១៩៣១ បារីស បារាំង
Large Prasat Angkor Wat Sample was displayed in International Colony Exhibition, 1931 Paris, France.
Photo: គំរូប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្ត តាំងបង្ហាញក្នុងពិព័រណ៍អាណានិគមនអន្តរជាតិ ឆ្នាំ១៩៣១ បារីស បារាំង
Large Prasat Angkor Wat Sample was displayed in International Colony Exhibition, 1931 Paris, France.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s