ពុល


-ពុលលុយពុលឡាន
ពុលខុសលំអាន
ពុលឱបអំណាច
ពុលនឹងបុណ្យសក្តិ
ពុលឡើងឧបរាជ
ពុលនឹងគេខ្លាច
ពុលនឹងគេខឹង ។
-ពុលនឹងមាសប្រាក់
ពុលនឹងទ្រមាក់
ពុលនឹងកំហឹង
ពុលនឹងអំនួត
ពុលនឹងដំណឹង
ពុលជីតម្លឹង
ពុលប្រឹងក្រសោប។
-ពុលភ្លើភ្លេចខ្លួន
ពុលដើរខុសក្បួន
ពុលខំប្រឹងឱប
ពុលព្រោះចង់ធំ
ពុលព្រោះចង់គ្រប
ពុលព្រោះចង់បោប
ពុលនឹងលោភៈ ។
-ពុលនឹងអំណាច
ពុលនឹងកោងកាច
ពុលនឹងមោហៈ
ពុលនឹងតណ្ហា
ពុលនឹងទោសៈ
ពុលនឹងមានៈ
ពុលនឹងមុសា ។
-ពុលមានតែអញ
ពុលនឹងកំណាញ់
ពុលនឹងមហិច្ឆតា
ពុលនឹងចេចចូច
ពុលនឹងឫស្យា
ពុលខុសតម្រា
ពុលនឹងកំរោល ។
-ពុលនឹងលេងល្បិច
ពុលនឹងកលកិច្ច
ពុលនឹងស្រមោល
ពុលនឹងឡើងឫក
ពុលប្រឹងបំបោល
ពុលប្រឹងឡើងប៉ោល
ពុលនឹងគេញាក់ ។
-ល្មមឈប់ពុលហើយ
ឱលោកធំអើយ
ឆាប់ស្វាងឆាប់ភ្ញាក់
បើនៅពុលទៀត
នោះពួកអារក្ស
នាំយកច្រវាក់
ទាក់លោកទៅទុក ។
(ត្រដេវិច)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s