រស់​អាយុ​វែង​ឲ្យ​មាន​ន័យ ស្លាប់​អាយុ​ខ្លី​ត្រូវ​សំខាន់


2012-01-31
និពន្ធ​ដោយ ផេង សូភ័ណ សហរដ្ឋ​អាមេរិក
១. ខ្លា​តោ​ពេល​ស្លាប់​គេ​យក​ស្បែក                 តុប​តែង​មួយ​ផ្នែក​ប៉ែក​រចនា
តាំង​តែង​លំអ​ក្នុង​ទិវា                                      សម្រាប់​ប្រជា​មើល​កម្សាន្ត។
២. ដំរី​យក​ភ្លុក​ទុក​តាំង​តែង                            លំអ​ផ្សេងៗ​ពេល​មាន​ការ
មាន​តូច​មាន​ធំ​ក្នុង​ពន្លា                                    ដល់​អ្នក​គ្រប់​គ្នា​ឲ្យ​បាន​យល់។
៣. ដំរី​តោ​ខ្លា​នាម​ជា​សត្វ                                ស្លាប់​ហើយ​មិន​បាត់​សល់​សំណៅ
ទោះ​បី​ខ្លួន​ស្លាប់​លា​លោក​ទៅ                          សំណាក​សល់​នៅ​ជា​សំគាល់។
៤. ដើម​ឈើ​យក​ខ្លឹម​មក​ចាត់ចែង                  គ្រឿង​សំអាង​តែង​ក្បាច់​រចនា
ជា​រូប​ចម្លាក់​ទូ​ថូផ្កា                                            តុ​គ្រែ​នានា​តាម​តម្រូវ។
៥. ទោះ​ជា​កាប់​ចាំង​បែង​ជា​កង់                        ឆ្លាក់​ឆ្វៀល​កោង​ត្រង់​ថែម​ដុស​ខាត់
គង់​សល់​ដើម​ដាន​មិន​សូន្យ​បាត់                     ឈើ​ខ្លឹម​ល្អ​ពិត​ដល់​អ្នក​ប្រើ។
៦. បក្សី​មាន​ស្លាប​អាច​ហោះ​ហើរ                   ចំណែក​ដើម​ឈើ​មាន​សំបក
មនុស្ស​មាន​ឆន្ទៈ​ពេល​កើត​មក                      ខិតខំ​រិះរក​គ្រប់​កិច្ចការ។
៧. ចុះ​បើ​អង្គ​អញ​ធាតុ​ជា​មនុស្ស                    យល់​ដឹង​ត្រូវ​ខុស​នោះ​យ៉ាង​ណា
មាន​អ្វី​បន្សល់​ផ្ដល់​លោកា                               ដូច​ដំរី​ខ្លា​តោ​ដើម​ឈើ។
៨. រស់​អាយុ​វែង​ឲ្យ​មាន​ន័យ                            ស្លាប់​អាយុ​ខ្លី​ត្រូវ​សំខាន់
កុំ​ស្លាប់​ដូច​ពស់​គ្រោះ​ឡាន​ជាន់                        អាយុ​វែង​គ្រាន់​ដូច​កង្កែប៕
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s