អាចម៍ឬទេ?


– កម្មធ្វើសុទ្ធតែអំពើល្អ ខ្មៅ-ស-ឲ្យតែបានដល់អញ
អាចម៍នោមអាចម៍ចុះអញស្រឡាញ់ អញឈ្នះអញចាញ់អញមិនដឹង ។
– បើ់អាចម៍ម្តេចឡើយក្រអូបម្ល៉េះ? ស្រូបអាចម៍មិនចេះស្រាកស្រាន្តខឹង
ក្លែមអាចម៍ពួនអាចម៍ស្រួលស្រវឹង ឱ!អាចម៍ឱប្រឹងស៊ីអាចម៍ឯង ។
– បើខ្មៅក៏ខ្មៅសំបុរស បើអាចម៍អាចម៍ល្អមិនបាច់តែង
បើស្អុយៗហួតក្រអូបឯង ស៊ីសិនសឹមក្រែងអាចម៍..!ឬទេ? ។
(កេង វ៉ាន់សាក់
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s