ធ្ងន់ណាស់


ធ្ងន់ណាស់ ធ្ងន់ចិត្ត គិតចម្រើន
ផលប្រយោជន៍កើនព្រោះប្រឹងធ្វើ
នឿយហត់លំបាក តែប្រសើរ
ត្បិតមិនដើរលេងឥតអសារ។ហោចណាស់បានជួយទុក្ខធុរៈ
សម្រាលច្បាស់ជាក់ដល់បីតា
ចាត់ថាតបគុណមហិមា
ក្នុងនាមខ្លួនជាបុត្រដ៏ល្អ។

(Photo: Lam Lach)

545825_548224828544259_499336507_n
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s