ឱ!វ័យកុមារ


ឱ!វ័យកុមារ វ័យសែនស្អាតថ្លា ពុំចេះខ្លល់ខ្វាយ ស្គាល់តែក្តីសុខ ក្នុងចិត្តសប្បាយ ពុំចេះនឿយណាយ សោកស្តាយជីវិត។
ឱ!វ័យកុមារ បរិសុទ្ធអស្ចារ្យ សថ្លាក្នុងចិត្ត ពុំមានកករ ល្អក់ល្អងវិបរិត ស្គាល់តែសុក្រិត សុចរិតសែនស្អាត។
149944_10151327920913985_2047806541_n
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s