កន្ទ្រែតទងវង


កន្ទ្រែតទងវង 

I. កន្ទ្រែតទ្រែតដូចនំគម បើពមទៅទន់ដូចនំគ្រក់ ស្រក់ទឹកមាត់ដេកមិនលក់
ចុះនរកតាមភ្លក់នំអោយបាន ស្រែប៉ុន្មានក៏អស់ចុះ តារ៉ារ៉ាំៗៗ ណាកន្ទ្រែតៗទងវងអើយ។

II. កន្ទ្រែតទ្រែតៗបងអើយ កន្ទ្រែតទ្រែតៗអូនទងវង
ចោលកន្ទុយភ្នែកឈ្មាងឈ្មង តាមវាំងននមាត់បង្អួច
ផ្ពាល់ខួចឡើងក្រហមទុំ តារ៉ារ៉ាំៗៗ ឱ! កន្ទ្រែតសំណព្វចិត្តបងអើយ។

ភ្លេង…

III. កំពីងពួយត្រួយរហង់ កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់គ្រលួច
បងរកឈានជើងដើរមិនរួច ច្បាស់ជាត្រូវស្នេហ៍ស្រីស្ងួន
លាបក្រមួនលោកគ្រូណា តារ៉ារ៉ាំៗៗ ណាកន្ទ្រែតៗទងវងអើយ។

IV. រំសាយសក់វែងប្រាសស្មារចង្ការប្រជុយហើយស្រួច
ច្រមុះបងខំសម្រួច ឈ្មួលខ្ពាល់ខួចអោយណាណី
ឥតសំចៃថ្ងៃយប់ឡើយណា តារ៉ារ៉ាំៗៗ ណាកន្ទ្រែតសំណព្វចិត្តបងអើយៗ៕

ទាញយក

– ច្រៀងដោយ     អ៊ិន យ៉េង

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s