ចាំស្នេហ៍


ចាំស្នេហ៍
I. ព្រះអាទិត្យជ្រាលជ្រេ        ច្រាំងទន្លេរ ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅ
បងខំស្រែកហើយហៅ         ឈ្មោះពៅ តើអូននៅទីណា។
II. ម្តេចក៏បាត់ឈឹងសូន្យ          បាត់រូបអូន បងនៅសោកា
ឃើញតែវង់ភ័ក្រ្តា         ស្នេហាអូនហាក់នៅក្បែរបង។
R. ស្នេហ៍ ព្រោះតែស្នេហ៍       ចិត្តឥតប្រែ       បែកបែរចោលនួនល្អង
ចិន្តាចងចាំ រយឆ្នាំនៅតែផ្សង       រកឈ្មោះនួនល្អង      ដែលបងប្រាថ្នាចាំ។
III. អូនលឺទេព្រលឹង        ពេលថ្មើរហ្នឹង          បងនៅតែទ្រាំ
ចាំអូនវិលមករកបង   ស្នេហ៍ស្នងបងបានត្រកងបី៕
-ច្រៀងដោយ ម៉ុល កាម៉ាច
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s