ទ្រព្យគាប់ចិន្ដា


ទ្រព្យគាប់ចិន្ដា

I. បើសិនអូនឲ្យរបស់អ្វីមួយប្រគល់មកបង ស្រស់ពៅនួនល្អងបងក៏ទទួលតែមួយប៉ុណ្ណោះ
ទោះអូនឲ្យច្រើនស្ទើរតែរាប់មិនអស់ បងក៏ទទួលដោយស្មោះ
តែបងទទួលយកត្រឹមមួយប៉ណ្ណោះ គឺទ្រព្យគាប់ចិន្តាប្រចាំជីវិត
ស្លាប់រស់មិនគិតរក្សាឲ្យគង់ គឺស្នេហាដែលអូនប្រគល់ទុកឲ្យប្រុសបង។
(ភ្លេង)

II. អ្វីក្រៅពីនោះដែលពៅស្រីស្រស់ឲ្យប្រុសបងដែរ ពេញចិត្តទាំងអស់ឥតខ្វះទេស្នេហ៍ ផ្គាប់ថែត្រកង
ទោះនៅពេលអូនឃ្លាតកាយឆ្ងាយពីបងច្រើនថ្ងៃច្រើនខែកន្លង
បងក៏នៅតែចាំនួនល្អងឥតប្រែក្រលាស់ផ្លាស់ពីស្នេហ៍ ស្នេហ៍យើងទេអូន
រឿងរ៉ាវអភ័ព្វបណ្ដែតចោលតាមក្បូន ចោលឲ្យឆ្ងាយ រ៉ាយរ៉ាប់ជាថ្មីរឿងស្រីនិងបង៕
(ភ្លេងរួចច្រៀងវគ្គ II បន្ត)

ទាញយក

– ច្រៀងដោយ     ស៊ីន ស៊ីសាមុត

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s