រាជធានីភ្នំពេញពេលរាត្រី


 -
 រាជធានីភ្នំពេញមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំពោះទេសភាពពេលរាត្រីក៏ស្អាតណាស់ដែរ

វាជាការពិតដែលថាទេសភាពពេលយប់របស់រាជធានីភ្នំពេញស្អាតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿមើលរូបភាពទាំងនេះ
ទៅ ៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s