ស្ពានឫស្សី, កោះប៉ែន, ខេត្តកំពង់ចាម, Bamboo Bridge, Koh Pen, Kampong Cham, Cambodia ស្ពានឫស្សីឆ្លងទៅកោះប៉ែន មើលពីមាត់ច្រាំងវត្តដីដុះ…


ស្ពានឫស្សី, កោះប៉ែន, ខេត្តកំពង់ចាម, Bamboo Bridge, Koh Pen, Kampong Cham, Cambodia

Advertisements

One thought on “ស្ពានឫស្សី, កោះប៉ែន, ខេត្តកំពង់ចាម, Bamboo Bridge, Koh Pen, Kampong Cham, Cambodia ស្ពានឫស្សីឆ្លងទៅកោះប៉ែន មើលពីមាត់ច្រាំងវត្តដីដុះ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s